Arvonnan ehdot

1. JÄRJESTÄJÄ

Katsastuskontti

2. KILPAILUAIKA

Kilpailuaika on 8.3.-31.8.2019

3. KILPAILUUN OSALLISTUMINEN JA PALKINTO

Palkinto on henkilökohtainen. Voittoa ei voi luovuttaa toiselle eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi.  Kilpailuun saavat osallistua vähintään 18-vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Poislukien Katsastuskontti Oy:n työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.

Arvonnassa ovat mukana kaikki 31.8.2019 mennessä arvontaan osallistuneet. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvonnasta, Katsastuskontilla on oikeus arpoa uusi voittaja.

Kilpailun palkintoina on lahjakortteja Katsastuskontin katsastuspalveluihin. Lahjakorttietua voi käyttää ainoastaan palkinnon voittaja. Käyttäjän on oltava sama kuin katsastettavan auton omistaja tai haltija. Lahjakortin käyttö sisältää max. 2 katsastusta ja mahdolliset jatkotarkastukset / vuosi.

Katsastuskontti pidättää oikeuden julkaista voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta omissa kanavissaan.

Oikeudet säännönmuutoksiin pidätetään.

4. REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä: Katsastuskontti Oy

Rekisterin tietosisältö:

Nimi, puhelinnumero, sähköposti, paikkakunta, auton rekisteritunnus

Rekisterin tarkoitus:

Rekisterin tarkoituksena on käsitellä asiakassuhteessa tarvittavia tietoja henkilötietolain 8 §:n mukaisesti. Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä yhteydenpitoon. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt, että Katsastuskontti Oy voi lähettää ilmoitettuihin yhteystietoihin markkinointiviestejä.

Tietojen luovutus:

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille tahoille.

Tietosuojaseloste

Tämä on Katsastuskontti Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.3.2019. Viimeisin muutos 1.3.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Katsastuskontti
info@katsastuskontti.fi 
010 5838 680

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ilkka Marin
Katsastuskontti Oy
ilkka.marin@katsastuskontti.fi

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri ja Katsastuskontti Oy markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on verkkosivujen käyttöehtojen hyväksyminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja analysointi, palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), auton rekisterinumero, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilauksista, lomaketäytöt verkkosivuilla.

Katsastuskontti Oy säilyttää tietoja vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kun tietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakasasioinneista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Katsastuskontti Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja ei Pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Joissakin tapauksissa käyttämämme pilvipalveluiden palvelimet sijaitsevat EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).